Επέκταση νέου κόμβου

"ONΠ"

Η «Επέκταση Νέου Κόμβου ONΠ»  αποτελεί  ένα σημαντικό οικοδομικό έργο υποδομής για την ανάπτυξη των ορυχείων και την καλή και απρόσκοπτη λειτουργία των λιγνιτικών μονάδων, με τον επαρκή εφοδιασμό τους και την αποτελεσματική αποκομιδή των στερεών αποβλήτων τους. Αφορά την κατασκευή των θεμελίων – βάθρων προωθημένων κεφαλών, των θεμελίων – βάθρων των χοανών φόρτωσης, των γεφυρών και των τερματικών για την επέκταση υφισταμένων ταινιοδρόμων, καθώς και την αντιστήριξη του εδάφους με κατακόρυφο τοίχο, ελεύθερου  ύψους 5,00μ, για την διαμόρφωση δαπέδων υποδοχής ταινιοδρόμων ταίφρας ,με την γενική κοιτόστρωση, από οπλισμένο σκυρόδεμα, του δαπέδου του κόμβου, με την δημιουργία κατάλληλων ρύσεων για την αποστράγγιση του από τα όμβρια.

 

Συγκεκριμένα εκτελέστηκαν οι παρακάτωκατηγορίες εργασιών:

 1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ – ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ
 2. ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ, ΣΙΔΗΡΟΙ ΟΠΛΙΣΜΟΙ
 3. ΣΙΔΗΡΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
 4. ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ
 5. ΥΔΑΥΛΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
 6. ΛΟΙΠΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

 

Το αντικείμενο του έργου περιλαμβάνει τις ακόλουθες εργασίες:

 1. Την αντιστήριξη του εδάφους με κατακόρυφο τοίχο, ελεύθερου ύψους (5,00 μ) για τη διαμόρφωση δαπέδων.
 2. Η κατασκευή των θεμελίων-βάθρων τηςπροωθούμενης κεφαλής.
 3. Η κατασκευή των θεμελίων - βάθρων των χοανών φόρτωσης, των γεφυρών και των τερματικών για την επέκταση του συγκροτήματος.
 4. Η γενική κοιτόστρωοη από οπλισμένο σκυρόδεμα, του δαπέδου του κόμβουστο χαμηλότερο επίπεδό του, με την δημιουργίακατάλληλων ρύσεων για την αποστράγγιση του κόμβου από τα όμβρια.
 5. Η κατασκευή των βάθρων εκ σκυροδέματος των Τ/Δ του κόμβου.
 6. Η κατασκευή τεσσάρων (4) δεξαμενών νερού εκ σκuροδέματος, για τη διαβροχή της τέφρας.
 7. Η κατασκευή δικτύου παροχών νερού στον Νέο Κόμβο και η σύνδεσή του με την πλησιέστερη δεξαμενή.
 8. Η κατασκευή δικτύου απορροής των ομβρίων στην περιοχή όπισθεν τωντερματικών.
 9. η κατασκευή δικτύου αποστράγγισης στην περιοχή των βάθρων των Π/Θ κεφαλών καθώς και η εξυγίανση του τελικού δαπέδου τηςΠ/Θ Κεφαλής, μετά την κατασκευή των στραννιστηρίων.
 10. Η κατασκευή μέρους των δομικών έργων, που αφορούν την λιγνιτική διασύνδεση των Ορυχείων.

 

Ενδεικτικά, οι κυριότερες εργασίες, που εκτελέσθηκαν αναφέρονται παρακάτω:

 1. Γενικές εκσκαφές 23.000,00μ3
 2. Εκσκαφές θεμελίων 12.000,00μ3
 3. Επιχώματα με φυσικό αμμοχάλικο και θραυστό αμμοχάλικο 35.000,00μ3
 4. Σκυρόδεμα C20/25 5.340,00μ3
 5. Σιδηρός οπλισμός Β500c 434.000,00κλγ

Το έργο μέσα από εικόνεςΕπιστροφή

OK
Αυτή η σελίδα χρησιμοποιεί cookies για την καλύτερη δυνατή πλοήγησή σας. Μάθετε περισσότερα