Αιολικός Σταθμός

"ΥΨΩΜΑ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ"

Το έργο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΙΟΛΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ 13,2 KW ΣΤΗ ΘΕΣΗ ‘’ΥΨΩΜΑ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ’’», Δ. Καστοριάς, Π.Ε. Καστοριάς, Περιφέρειας Δυτ. Μακεδονίας, αφορά την πλήρη κατασκευή του σιδηρού οπλισμού της  θεμελίωσης 4  ανεμογεννητριών, πάνω στις οποίες τοποθετούνται και στερεώνονται οι μεταλλικές κατασκευές και ο μηχανολογικός εξοπλισμός των ανεμογεννητριών (windsturbines) στους  αιολικούς σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ, οι οποίες περιλαμβάνουν:

Εργασίες κατασκευής θεμελίων ανεμογεννητριών του Αιολικού Πάρκου. Ειδικότερα, το αντικείμενο του έργου :

• Τοποθέτηση πλαστικών σωλήνων στις τάφρους διέλευσης καλωδίων, κάτω από τις βάσεις έδρασης των θεμελίων των αντίστοιχων ανεμογεννητριών,

• Τοποθέτηση διαμορφωμένου σιδηρού οπλισμού στις τάφρους διέλευσης καλωδίων, κάτω από τις βάσεις έδρασης των θεμελίων των αντίστοιχων ανεμογεννητριών,

• Συναρμολόγηση και ευθυγράμμιση εντός της βάσης θεμελίωσης στην τελική τους θέση των κλωβών αγκύρωσης των ανεμογεννητριών, βάσει τόσο των οδηγιών και των προδιαγραφών του προμηθευτή, όσο και της στατικής μελέτης

• Οικοδομικές εργασίες για την κατασκευή ανεμογεννητριών.

Το έργο κατασκευάσθηκε από το έμπειρο και ειδικευμένο προσωπικό της εταιρίας, με την τήρηση των μέτρων και των διατάξεων του κανονισμού ασφαλείας εργασίας, όπως αυτά προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία, καθώς και των μέτρων και των διατάξεων του κανονισμού ασφαλείας εργασίας για τα εργοτάξια, που τηρεί η εταιρεία με την επωνυμία «ΟΔΟΜΠΕΤΟΝ Α.Ε.»

Η εταιρία μας ΤΕΧΝΟΚΡΑΤΗΣ ανταποκρίθηκε πλήρως, εμπρόθεσμα και έντεχνα και εκπλήρωσε επιτυχώς όλες τις υποχρεώσεις της για την κατασκευή του έργου, με πιστοποιημένα υλικά, εργαλεία, μηχανήματα, δοκιμές, ρυθμίσεις, έλεγχο λειτουργίας, καθώς επίσης και εκείνες τις εργασίες, που δεν περιγράφονται λεπτομερώς, αλλά εξυπακούονται, σύμφωνα με τους κανόνες της Τέχνης και της Επιστήμης και είναι απαραίτητες, ώστε το έργο να παραδοθεί έτοιμο για χρήση και λειτουργία και τεχνικά άρτιο.

Το έργο μέσα από εικόνεςΕπιστροφή

OK
Αυτή η σελίδα χρησιμοποιεί cookies για την καλύτερη δυνατή πλοήγησή σας. Μάθετε περισσότερα