Ανακατασκευή κτιρίου

"Γραφεία ΚΕΕ"

Το έργο «Ανακατασκευή κτιρίου και τοποθέτηση μεταλλικής στέγης κτιρίου γραφείων ΚΕΕ» αφορά το έργο της ανακατασκευής κτιρίου και της κατασκευής  κεκλιμένης δίρριχτης στέγης  με μεταλλικά ζευκτά, για την αντιμετώπιση της έντονης διάβρωσης στην οροφή του κτιρίου, λόγω αστοχίας της υγρομόνωσης του.

Το κτίριο είναι μονόροφο. Αποτελείται από ισόγειο εμβαδού 571,00 τμ, και ύψους 4,00μ.

Το κτιριολογικό πρόγραμμα περιλαμβάνει στο ισόγειο χώρο γραφείων και αποθηκών του Κλιμακίου Επίβλεψης Έργων στον ΑΗΣ Αμυνταίου.

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ, οι οποίες περιλαμβάνουν:

Το κτίριο είναι συμβατική κατασκευή οπλισμένου σκυροδέματος και η πλάκα οροφής του είναι δίρριχτη, υγρομονωθείσαμε ασφαλτόπανα και τσιμεντοκονία ρύσεων. Υποβάλλοντας πλήρη μελέτη (υπολογισμούς και σχέδια), προτείναμε την μορφή του σκελετού, τις ακριβείς διαστάσεις των σιδηρών διατομών, τις αποστάσεις μεταξύ των τεγίδων, τους αντιανέμιους συνδέσμους, τον τρόπο σύνδεσης των ράβδων και τον τρόπο έδρασης των ζευκτών και τέλος τον ενδεδειγμένο τύπο επικάλυψης της στέγης. Ο σκελετός της μεταλλικής στέγης, τεγίδες και επιτεγίδες, είναι σιδηρές διατομής Lή I και τα γωνιακά ελάσματα είναι ισοσκελή ή ανισοσκελή και συγκολλούνται ή ηλούνται στις ράβδους του ζευκτού με την χρήση κομβοελασμάτων. Τα προηγούμενα ελάσματα καθώς και τα ζευκτά, οι αντιανέμιοι και οι κατακόρυφοι σύνδεσμοι της στέγης είναι σιδηρές ράβδοι, που οι διατομές του καθορίσθηκαν ύστερα από στατικό υπολογισμό τους σύμφωνα με τον Ευρωκώδικα 3 και ΝΕΑΚ και τον Ελληνικό κανονισμό φορτίσεων. Η βαφή των σιδηρών ράβδων έγινε με χρώμα μετάλλου σε δύο στρώσεις, αφού προηγήθηκε η απαιτούμενη αντισκωριακήπροεργασία (τρίψιμο, μινιάρισμα, κλπ). Η επικάλυψη είναι από μεταλλικά κεραμίδια σε panels από χάλυβα (λαμαρίνα πάχους >0,5mm, συνεχούς θερμού γαλβανίσματος σε ποιότητες σύμφωνα με ASTM, με γαλβάνισμαG115. Η προεργασία της λαμαρίνας είναι χημικός και μηχανικός καθαρισμός, αλκαλική παθητικοποίηση και ξέπλυμα με χρωμικό οξύ. Η βαφή της γαλβανισμένης λαμαρίνας είναι στην μπροστινή πλευρά πολυεστερικό αστάρι πάχους 6-8 μικρά και στην πάνω στρώση πολυεστερικό αστάρι πάχους 30-35 μικρά και στη πίσω πλευρά εφαρμόσθηκε εποξειδικό αστάρι πάχους 3-5 μικρά και στην συνέχεια ακρυλική πάχους 9-12 μικρά. Η παραπάνω λαμαρίνα έχει υποστεί τεστ αντοχής σε διάβρωση από ψεκασμό αλάτων, υγρασίας, καθώς και εμβάπτιση μέσα σε νερό. Το υλικό παρουσιάζει πολύ καλή συμπεριφορά ηχομονωτική από την πρόσπτωση σε βροχή στην επιφάνειά του (επίπεδο ήχου <=40dB). Από τα παραπάνω εξασφαλίζεται υψηλή αντοχή στατική και στους περιβαλλοντικούς παράγοντες (όξινο περιβάλλον, χαμηλές θερμοκρασίες, διαβρώσεις, επικαθήσεις τέφρας, κλπ)

Οι οριζόντιες υδρορροές είναι από γαλβανισμένη λαμαρίνα πάχους 0,60mm και οι κατακόρυφες υδρορροές είναι από γαλβανισμένη σιδηροσωλήνα κυκλική 4ins.

Οι χρωματισμοί του κτιρίου έγιναν με ειδικό αστάρι αδιάβροχο και μετά χρώμα λάτεξ (ελαστομερές)σε 2 στρώσεις αδιάβροχο, σατινέ χωρίς διαλύτες κατάλληλο για στεγανοποίηση και βαφή εξωτερικών τοίχων, δημιουργώντας αδιάβροχη ελαστική μεμβράνη, που δεν επηρεάζεται από θαλάσσιο ή βιομηχανικό περιβάλλον Δεν σαπωνοποιείται.Καλύπτει εντελώς τις υπάρχουσες ρωγμές και παρακολουθεί τις συστολοδιαστολές της επιφάνειας. Από τους 100οCέως -20οC

Το έργο κατασκευάσθηκε από το έμπειρο και ειδικευμένο προσωπικό, με την χρήση του ιδιόκτητου εξοπλισμούτης εταιρίας, με την τήρηση των μέτρων και των διατάξεων του κανονισμού ασφαλείας εργασίας, όπως αυτά προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία, καθώς και των μέτρων και των διατάξεων του κανονισμού ασφαλείας εργασίας για τα εργοτάξια.

Η εταιρία μας ΤΕΧΝΟΚΡΑΤΗΣ ανταποκρίθηκε πλήρως, εμπρόθεσμα και έντεχνα και εκπλήρωσε επιτυχώς όλες τις υποχρεώσεις της για την κατασκευή του έργου, με πιστοποιημένα υλικά, εργαλεία, μηχανήματα, δοκιμές, ρυθμίσεις, έλεγχο λειτουργίας, καθώς επίσης και εκείνες τις εργασίες, που δεν περιγράφονται λεπτομερώς, αλλά εξυπακούονται σύμφωνα με τους κανόνες της Τέχνης και της Επιστήμης και είναι απαραίτητες, ώστε το έργο να παραδοθεί έτοιμο για χρήση και λειτουργία και τεχνικά άρτιο. Το έργο ολοκληρώθηκε και παραδόθηκε πλήρες σε 3μήνες από την ημερομηνία ανάθεσης.

Το έργο μέσα από εικόνεςΕπιστροφή

OK
Αυτή η σελίδα χρησιμοποιεί cookies για την καλύτερη δυνατή πλοήγησή σας. Μάθετε περισσότερα