Συγκρότημα Αντλιοστασίου

"ΑΗΣ Μελίτης"

Το έργο «Συγκρότημα Αντλιοστασίου – Δεξαμενής για την διαβροχή τέφρας ΑΗΣ Μελίτης»  αποτελεί  ένα τεχνικό υδραυλικό έργο υποδομής για την διασφάλιση της αποτελεσματικής διαβροχής για την εύρυθμη αποκομιδή και απομάκρυνση της τέφρας του ΑΗΣ στον χώρο απόθεσής της. Αφορά την κατασκευή δεξαμενής συλλογής νερών, χωρητικότητας 85μ3 και διαστάσεων 6,60μΧ7,60μ και ύψους 2,30μ και την κατασκευή αντλιοστασίου διαστάσεων 5,40Χ4,40 για την στέγαση των μηχανημάτων του αντλητικού συστήματος.

Το έργο κατασκευάζεται στο βιομηχανικό συγκρότημα του ΑΗΣ Μελίτης στην Φλώρινα.

 

Το αντικείμενο του έργου περιλαμβάνει τις ακόλουθες εργασίες:

 1. Εκσκαφές, επιχώσεις
 2. Κατασκευή στρώσεων βάσης με θραυστό αμμοχάλικο 3Α
 3. Κατασκευή εξομαλυντικής στρώσης με άολπλο σκυρόδεμα
 4. Κατασκευή των οπλισμένων σκυροδεμάτων και λοιπών οικοδομικών εργασιών του κτιρίου και του αντλιοστασίου
 5. Κατασκευή οικίσκου δικλείδων και λοιπού μηχανολογικού εξοπλισμού
 6. Κατασκευή σιδηροκατασκευών
 7. Τοποθέτηση ασφαλτόπανων 3κλγ/μ2 με οπλισμό υαλοΰφασμα, πάνω σε γαρμπιλόδεμα  ρύσεων, αφρομπετόν και εξομαλυντικής τσιμεντοκονίας
 8. Κατασκευή λουκιών από τσιμεντοκονία
 9. Κατασκευή αρμών διαστολής και σφράγισης τους με υλικό Thioflex 600
 10. Στεγανοποίηση αρμού διακοπής σκυροδέτησης με ταινία στεγάνωσης από PVC τύπου Hydrofoil
 11. Τοποθέτηση ταρατσομόλυβων και υδρορροών
 12. Κατασκευή πλήρης ηλεκτρολογικής εγκατάστασης

 

 1. Αναλυτικότερα

Α) Η δεξαμενή νερού είναι ανοικτή, διαστάσεων 6,60X7,60mκαι ύψους 2,30mκαι κατασκευάσθηκε μαζί με το αντλιοστάσιο σε χώρο δίπλα από την υπαίθρια δεξαμενή συλλογής νερών από την απόθεση της τέφρας, στον ΑΗΣ Μελίτης – Αχλάδας.

Β) Το αντλιοστάσιο ανεγέρθη σε επαφή με την δεξαμενή και έχει διαστάσεις 5,40X4,40m, ήτοι εμβαδόν 23,76m2.

Περιμετρικά στο αντλιοστάσιο κατασκευάσθηκεπεζοδρόμιο, πλάτους 1,20m, ενώ στη μία πλευρά κατασκευάσθηκε δάπεδο για την τοποθέτηση πάνω σ'αυτό οικίσκου προκατασκευασμένου για τη στέγαση των ηλεκτρικών πινάκων και λοιπών ηλεκτρολογικών κατασκευών.
 

 1. Οικοδομικά στοιχεία δεξαμενών

Η δεξαμενή κατασκευάσθηκε από οπλισμένο σκυρόδεμα.

Για τη διαμόρφωση ρύσεων, στον πυθμένα της δεξαμενής, προς τον σωλήνα εκκένωσης διαστρώθηκε γαρμπιλόδεμα C16/20 σε πάχος από 0,05mέως 0,20mμε πλέγμα S500, Τ196 και με αρμούς διακοπής ανά 3m, πλάτους 2cmκαι βάθους μέχρι το πλέγμα. Ο πυθμένας της δεξαμενής, που είναι πλάκα οπλισμένου σκυροδέματος, εδραζόμενος πάνω σε επίχωση πάχους 0,70m,που αποτελείται από μία εξισωτική, εξυγιαντική στρώση από αμμοχάλικο, πάχους 0,30mκαι από θραυστό αμμοχάλικο 3Α (ΠΤΠ 0155), πάχους 0,40m.

Πάνω από τη στρώση αυτή διαστρώθηκε άοπλο σκυρόδεμα εξυγίανσης (καθαριότητος) C12/15 και πάχους 0,10m.                                                                                                                                       

Μεταξύ σκυροδέματος καθαριότητας και πλάκας δαπέδου δεξαμενής τοποθετήθηκαν δύο στρώσεις από ασφαλτόπανο ΕΣΧΑΠΡΩΤΕΞ με οπλισμό υαλοϋφασμα, βάρους 3Kgr/m2με σκοπό τη μείωση της τριβής στην επιφάνεια επαφής της θεμελιώσεως με το υπόστρωμα καθαριότητος, με αποτέλεσμα τη μείωση των αναπτυσσομένων εφελκυστικών τάσεων στο σώμα της θεμελίωσης και της πλάκας του πυθμένα κατά τη συστολή από την πήξη και τον ερπυσμό. Στα κατακόρυφα περιμετρικά τοιχεία της δεξαμενής κατασκευάσθηκε οριζόντιος αρμός κατασκευής. Για τη στεγανοποίηση των αρμών αυτών χρησιμοποιήθηκαν κατακόρυφες ελαστικές ταινίες από πλαστικό χλωριούχο πολυβινίλιο, HYDROFOILPVCWATERSTOP.Hδιάστρωση του σκυροδέματος  γίνεται χωρίς αρμό κατασκευής για τον πυθμένα και το περιμετρικό θεμέλιο του τοιχίου και μέχρι τον κατασκευαστικό αρμό του κάτω τμήματος του περιμετρικού τοιχίου.

Για την αύξηση της στεγανότητας των τοιχωμάτων της δεξαμενής προβλέφθηκε η προσθήκη στεγανωτικού μάζας σκυροδέματος  SAL- FERRICΙΤΕ No1 σε αναλογία 2,4 κιλά ανά 1 m3σκυροδέματος.

Εσωτερικά η δεξαμενή επιχρίσθηκε με πατητή τσιμεντοκονία πάχους 2,5-3cmμε αναλογία τσιμέντου 500 Kgr/m3και με προσθήκη στεγανωτικού υλικού μάζας τσιμεντοκονιάματος EXPANDABOND, σε αναλογία σύμφωνα με τις προδιαγραφές του κατασκευαστή. Στην τσιμεντοκονία κατασκευάσθηκαν με κόφτη αρμοί διακοπής πλάτους >5mm.

Οι αρμοί διακοπής, οριζόντιοι ή κάθετοι, σφραγίσθηκαν με ειδικό σφραγιστικό υλικό, πολυσουλφιδικό,  THIOFLEX600.

Για την πρόσβαση στο εσωτερικό της δεξαμενής κατασκευάσθηκε σιδερένια σκάλα από σιδηροσωλήνες γαλβανισμένους, στερεωμένη στο μπετόν των τοιχωμάτων. Πα τη βαφή της κλίμακας λήφθηκε ιδιαίτερη πρόνοια ώστε να αποφευχθεί το σκούριασμα λόγω της παραμονής της μέσα στο νερό.
 

 1. Οικοδομικά στοιχεία αντλιοστασίου

Το αντλιοστάσιο κατασκευάσθηκε με σκελετό από οπλισμένο σκυρόδεμα σύμφωνα με τον ισχύοντα κανονισμό σκυροδέματος.

Οι τοιχοποιίες είναι μπατικές οπτοπλινθοδομές πάχους 0,20m, μεσενάζια  καθ' ύψος και σε απόσταση 1m, διαστάσεων 0,20X0,15 από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15 με οπλισμό 4Φ10 και συνδετήρες Φ6/20.

Τα επιχρίσματα, εσωτερικά και εξωτερικά, είναι ασβεστο-τσιμεντο-μαρμαρο-κονιάματα τριπτά των 450 Kgrτσιμέντου.

Στο δάπεδο του αντλιοστασίου και στο περιβάλλον πεζοδρόμιο κατασκευάσθηκε κανάλι από οπλισμένο σκυρόδεμα διατομής 0,30X0,30 και αναλόγου μήκους.

Η πόρτα είναι δίφυλλη, σιδερένια με σκελετό από στραντζαριστές διατομές και με επικάλυψη από λαμαρίνα 1,5mm. Στο επάνω μέρος της φέρει  περσίδες.

 • Το αντλιοστάσιο και η δεξαμενή  χρωματίσθηκαν εξωτερικά με ακρυλικό χρώμα, υγρομονωτικό. Εσωτερικά το αντλιοστάσιο χρωματίσθηκε   με πλαστικό χρώμα, ασπατουλάριστο.

Η πόρτα  βάφθηκε με ντουκόχρωμα.

 • Στο δώμα του αντλιοστασίου έγινε διαμόρφωση ρύσεων με αφρομπετόν. Στη συνέχεια έγινε εξομάλυνση της επιφάνειας με πατητή τσιμεντοκονία πάχους 2cmκαι δημιουργία λουκιών στην επαφή με το στηθαίο. Πάνω στην τσιμεντοκονία έγινε επάλειψη με ασφαλτικό γαλάκτωμα  ΕΣΧΑΚΟΤ No6.
   
 1. Ηλεκτρολογική εγκατάσταση αντλιοστασίου

Η ηλεκτρολογική εγκατάσταση του αντλιοστασίου περιλαμβάνει τα εξής:

 1. Υποπίνακα φωτισμού - ρευματοδοτών με αυτόματους ασφαλειοδιακόπτες και διακόπτη διαφυγής έντασης, που τροφοδοτείται από αναχώρηση των πεδίων Χ.Τ. του χώρου ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
 2. Φωτιστικά φθορισμού εσωτερικού χώρου 2 χ 58W(2 τεμάχια) για τον εσωτερικό φωτισμό του αντλιοστασίου.
 3. Φωτιστικό ασφαλείας 20Wστην είσοδο του αντλιοστασίου.
 4. Στεγανό φωτιστικό φθορισμού 2 χ 58W (1 τεμάχιο) έξω από την είσοδο του αντλιοστασίου
 5. Διακόπτες πλήκτρου, ρευματοδότες 16Α.

Το έργο μέσα από εικόνεςΕπιστροφή

OK
Αυτή η σελίδα χρησιμοποιεί cookies για την καλύτερη δυνατή πλοήγησή σας. Μάθετε περισσότερα