Νέο πρατήριο Shell

"Κοζάνη"

Το έργο «Οικοδομικές εργασίες για ανέγερση νέου πρατηρίου Coral (σήμα Shell) στην Κοζάνη» αφορά την κατασκευή υπεργολαβικά (εργολάβος ΑΤΕΚΕ ΑΤΕ, Αθήνα) την κατασκευή των σκυροδεμάτων και των σιδηρών  οπλισμών τους.

 

Το έργο περιλαμβάνει την κατασκευή:

  1. Τοίχοι αντιστήριξης περίφραξης
  2. Θεμελίωση Κτιρίου και η πλάκα δαπέδου (εδαφόπλακα)
  3. Πλυντήριο οχημάτων
  4. Δεξαμενές καυσίμων
  5. Θεμελίωση στεγάστρου - σήματος Flag - λοιπής σηματολογίας                   
  6. Οπλισμός σιδήρου (Προμήθεια, μεταφορά, κατασκευή και τοποθέτηση σιδηρού οπλισμού)

 

Το έργο κατασκευάσθηκε από το έμπειρο και ειδικευμένο προσωπικό της εταιρίας, με την χρήση του ιδιόκτητου εξοπλισμού και των ιδιόκτητων μεταλλικών καλουπιών της γερμανικής PERI, με την τήρηση των μέτρων και των διατάξεων του κανονισμού ασφαλείας εργασίας, όπως αυτά προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία, καθώς και των μέτρων και των διατάξεων του κανονισμού ασφαλείας εργασίας για τα εργοτάξια, που τηρεί η εταιρεία με την επωνυμία «Coral Α.Ε.»

Η εταιρία μας ΤΕΧΝΟΚΡΑΤΗΣ ανταποκρίθηκε πλήρως, εμπρόθεσμα και έντεχνα και εκπλήρωσε επιτυχώς όλες τις υποχρεώσεις της για την κατασκευή του έργου, με πιστοποιημένα υλικά, εργαλεία, μηχανήματα, δοκιμές, ρυθμίσεις, έλεγχο λειτουργίας, καθώς επίσης και εκείνες τις εργασίες, που δεν περιγράφονται λεπτομερώς, αλλά εξυπακούονται σύμφωνα με τους κανόνες της Τέχνης και της Επιστήμης και είναι απαραίτητες, ώστε το έργο να παραδοθεί έτοιμο για χρήση και λειτουργία και τεχνικά άρτιο. Το έργο ολοκληρώθηκε και παραδόθηκε πλήρες σε 30 ημερολογιακές ημέρες από την ημερομηνία ανάθεσης.

Το έργο μέσα από εικόνεςΕπιστροφή

OK
Αυτή η σελίδα χρησιμοποιεί cookies για την καλύτερη δυνατή πλοήγησή σας. Μάθετε περισσότερα