Εγκαταστάσεις ελαιοδιαχωριστών

"Χρησιμοποιημένα λιπαντικά"

Το έργο «Τσιμεντοστρώσεις στον αποθηκευτικό χώρο χρησιμοποιημένων λιπαντικών»  αφορά την κατασκευή δαπέδου από οπλισμένο σκυρόδεμα, εμβαδού 1.270,00τμ, με την δημιουργία υποδομής από θραυστό αμμοχάλικο, στον περιβάλλοντα χώρο των χρησιμοποιημένων λιπαντικών σε χώρο της ΔΕΗ, την κατασκευή καναλιού με σχάρα για την απορροή των βρόχινων υδάτων, που εμπεριέχουν και παρασέρνουν τα χρησιμοποιούμενα λιπαντικά, στο φρεάτιο του  ελαιοδιαχωριστή, προκειμένου να γίνει με φυσικό τρόπο ο διαχωρισμός των λιπαντικών από τα βρόχινα νερά, η παρακράτησή τους και η έξοδος του καθαρού νερού στο φυσικό περιβάλλον.

 

Το έργο περιλαμβάνει την κατασκευή:

  1. Εκσκαφές – διαμόρφωση εδάφους – επιχώσεις
  2. Δαπέδο από οπλισμένο σκυρόδεμα μετά των απαραίτητων αρμών με πλήρωση στεγανοποιητικού ασφαλτικής βάσης
  3. Υποδομή με θραυστό αμμοχάλικο.
  4. Κανάλι ομβρίων υδάτων με σχάρες και σωληνώσεις από PVC.
  5. Φρεάτια ελαιοδιαχωριστή και τον ελαιοδιαχωριστή με την σύνταξη της μελέτης διαστασιολόγησης του.

 

Το έργο κατασκευάσθηκε από το έμπειρο και ειδικευμένο προσωπικό της εταιρίας, με την χρήση του ιδιόκτητου εξοπλισμού και των ιδιόκτητων μεταλλικών καλουπιών της γερμανικής PERI, με την τήρηση των μέτρων και των διατάξεων του κανονισμού ασφαλείας εργασίας, όπως αυτά προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία, καθώς και των μέτρων και των διατάξεων του κανονισμού ασφαλείας εργασίας για τα εργοτάξια, που τηρεί η εταιρεία με την επωνυμία «ΔΕΗ Α.Ε.»

Η εταιρία μας ΤΕΧΝΟΚΡΑΤΗΣ ανταποκρίθηκε πλήρως, εμπρόθεσμα και έντεχνα και εκπλήρωσε επιτυχώς όλες τις υποχρεώσεις της για την κατασκευή του έργου, με πιστοποιημένα υλικά, εργαλεία, μηχανήματα, δοκιμές, ρυθμίσεις, έλεγχο λειτουργίας, καθώς επίσης και εκείνες τις εργασίες, που δεν περιγράφονται λεπτομερώς, αλλά εξυπακούονται σύμφωνα με τους κανόνες της Τέχνης και της Επιστήμης και είναι απαραίτητες, ώστε το έργο να παραδοθεί έτοιμο για χρήση και λειτουργία και τεχνικά άρτιο. Το έργο ολοκληρώθηκε και παραδόθηκε πλήρες σε 30 ημερολογιακές ημέρες από την ημερομηνία ανάθεσης.

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ διαχωριστή Υδρονοναθράκων

- Ο διαχωριστής είναι εργοστασιακός με ενσωματωμένο λασποσυλλέκτη και ικανοποιεί τις προδιαγραφές ΕΛΟΤ 858-1 & 2, κλάσης Ι (κατάλοιπο υδρογονανθράκων στην έξοδο < = 5 p.p.m.) για την ονομαστική παροχή των 50 λ/.δλ και με την παραδοχή ειδικού μέγιστου ειδικού βάρους των υδρογονανθράκων <= 85gr/cm3. Ο διαχωριστής, φέρει σύμφωνα με την ανωτέρω προδιαγραφή, βαλβίδα έμφραξης εξόδου, όταν πληρούται η αποθηκευτική του δυναμικότητα.

- Ανάντη και κατάντη του διαχωριστή υπάρχουν δύο απλά ορθογωνικά φρεάτια από οπλισμένο σκυρόδεμα εισόδου υδροσυλλογής και εξόδου του διαχωριστή για να υπάρχει η δυνατότητα ελέγχων από τις εποπτικές αρχές.

- Φέρει ένδειξη CE με αναφορά στις προδιαγραφές ΕΝ858-1 & 2.

- Το υλικό κατασκευής του είναι αντιδιαβρωτικό, όπως και η εσωτερική και εξωτερική του επίστρωση δεδομένου της τοποθέτησής του επί του εδάφους.

- Για λόγους προστασίας και αντοχής σε φωτιά είναι κατασκευασμένος από υλικό ανθεκτικό στην πυρά και φέρει τα κατάλληλα πιστοποιητικά αντοχής στην πυρκαγιά, και επειδή πρόκειται για μεταλλικό διαχωριστή είναι κατασκευασμένος με χάλυβα S235 και έχει υποστεί επεξεργασία με αμμοβολή και φέρει κατάλληλη εσωτερική και εξωτερική επίστρωση από πολυεστερική ή εποξειδική βαφή για προστασία από οξείδωση.

- Θα διαθέτει εξοπλισμό εξάρμωσης και επανατοποθέτησης των φίλτρων (π.χ τρίποδας κ.λ.π) εάν απαιτείται, ή είναι εξοπλισμένος με ειδικά φίλτρα συσσωμάτωσης ή λαμέλες ή Microtubes που να μπορούν να καθαριστούν με νερό υπό πίεση επί τόπου και δεν απαιτείται η αντικατάσταση τους.
 

Στοιχεία τα οποία ληφθηκαν υπόψη στους υπολογισμούς της μελέτης:

- Η ονομαστική παροχή του διαχωριστή είναι της τάξης τουλάχιστον των 10 λ/δλ και διαθέτει σύστημα υπερχείλισης.

- Στην μελέτη γίνεται αναφορά στον ελάχιστο όγκο του διαχωριστή και του λασποσυλλέκτη καθώς και στην κλάση του διαχωριστή.

- Στους υπολογισμούς της μελέτης ληφθηκε υπόψη παροχή βροχής της τελευταίας 10ετίας στη ζώνη του Έργου ώστε να μπορεί να δεχτεί ο διαχωριστής συνολική παροχή σχεδιασμού μεγαλύτερη των 50λ/δλ.

1.2 Τοποθέτηση διαχωριστή Υδρογοναθράκων


Για την τοποθέτηση του διαχωριστή υδρογονανθράκων έγιναν:

•           Εκσκαφή για την τοποθέτηση του διαχωριστή και των αμφίπλευρων φρεατίων από οπλισμένο σκυρόδεμα.

•           Έδραση του συστήματος επί ισχνού σκυροδέματος C8/12 πάχους 10 εκατοστών.

•           Σήμανση σε περίοπτη θέση, χωρίς να παρεμποδίζει τις βασικές λειτουργίες και την αισθητική του χώρου.

•           Κιγκλιδώματα προστατευτικά για την προστασία των εργαζομένων για τα φρεάτια ανάντη - κατάντη ή το κάλυμμα εσχάρα του φρεατίου εισόδου.

•           Σύνδεση καναλιού με τον διαχωριστή, με αγωγό από PVC διαστάσεων Φ200mm με την απαιτούμενη κλίση.

•           Σύνδεση καναλιού με υφιστάμενο φρεάτιο, με αγωγό από PVC διαστάσεων Φ200mm με την απαιτούμενη κλίση.

-  Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών του διαχωριστή πραγματοποιήθηκαν δοκιμές σωστής λειτουργίας από πιστοποιημένα άτομα του προμηθευτή Prosperhellas AE τα οποία εξέδωσαν και το ανάλογο πιστοποιητικό σύμφωνα με όσα προβλέπονται στον ΕΛΟΤ 858-1 & 2.

Το έργο μέσα από εικόνεςΕπιστροφή

OK
Αυτή η σελίδα χρησιμοποιεί cookies για την καλύτερη δυνατή πλοήγησή σας. Μάθετε περισσότερα